About

“MacroView” ผู้ผลิตงานวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจมหภาค รวมถึงการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ทั่วโลก และเทรนนิ่งหลักสูตรวิชาชีพด้านตลาดทุนและสถาบันการเงิน: สอบใบอนุญาต Single License, FRM, CFA

มืออาชีพที่มีประสบการณ์ในแวดวงการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน มากกว่า 20  ปี และมีประสบการณ์ในแวดวงการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้านเศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน การลงทุน มาเกือบ 10  ปี

จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท MBA top 40 สหรัฐอเมริกา ตาม rank ที่เป็นทางการ และปริญญาเอก ด้านเศรษฐศาสตร์ สอบผ่าน Single license paper1 (capital market) 4 (กองทุนรวม) 14 (derivative) รวมถึงมีผลงานหนังสือด้านการลงทุน 4 เล่มในระดับเบสต์เซลเลอร์

ด้วยความตั้งใจที่ผลิตงานวิเคราะห์และการสอนในหลักสูตรใบอนุญาตทางการเงินที่มีคุณภาพ เข้าใจง่าย และให้มุมมองที่ล้ำหน้า ภายใต้แนวทาง

“เรียนเข้าใจง่าย ให้มุมมองที่เห็นก่อนใคร”