Sunday, September 26, 2021
Home Tags ภาษีไบเดน

Tag: ภาษีไบเดน

นโยบายภาษีไบเดน กับ ตลาดหุ้น

บทความนี้ จะขอพิจารณาความเป็นไปได้ของนโยบายภาษีไบเดนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ และจะมีผลกระทบต่อเซกเตอร์ต่างๆของตลาดหุ้น รวมถึงแนวโน้มของตลาดหุ้นสหรัฐหลังการประกาศดังกล่าว

MOST POPULAR