Monday, April 15, 2024
Home Tags หุ้นปันผล

Tag: หุ้นปันผล

7 หุ้นปันผลเด่นของตลาดสหรัฐ

ในช่วงนี้ เริ่มมีแนวคิดใหม่ในการกระจายสินทรัพย์ของนักลงทุน โดยเฉพาะกลุ่มที่เน้นวัตถุประสงค์เพื่อการเกษียณ ที่แนวทางการลงทุนเปลี่ยนไปจากเดิม เริ่มมีผู้เชี่ยวชาญหลายสำนัก เริ่มจะแนะนำให้นักลงทุนที่เน้นการออมเพื่อการเกษียณ มาถือครองหุ้นคุณภาพดีที่เน้นการจ่ายเงินปันผลมากกว่า

MOST POPULAR