Wednesday, May 31, 2023

ภาพใหญ่กองทุนแบบ Robot

บทความนี้จะขอเล่าภาพใหญ่ของกองทุนที่ใช้ Robot บริหาร เผื่อว่าท่านผู้อ่านอาจจะได้ใช้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยต่อการตัดสินใจลงทุน

MOST POPULAR