Saturday, May 25, 2024
Home Tags อินเดีย

Tag: อินเดีย

RMF ปี 2023 ตลาดใดบ้าง… น่าสนใจ

การลงทุน RMF คาดว่าผู้ซื้อน่าจะมีระยะเวลาการลงทุนประมาณ 5-10 ปี ดังนั้น จะใช้ช่วงระยะเวลานี้เป็นตัวตั้ง แล้วมองหาตลาดหุ้นภูมิภาคต่างๆที่คาดว่าน่าจะตอบโจทย์

จาก BRICS สู่ BECII ในปี 2023

มาถึงวันนี้ ต้องยอมรับว่ามีเพียงบราซิล อินเดีย และ จีนเท่านั้นในกลุ่ม BRICS ที่ยังจะไปต่อ... จึงได้เวลาของกลุ่มใหม่ที่มีชื่อว่าว่ากลุ่ม BECII

MOST POPULAR