คมนาคมเร่งเมกะโปรเจ็กต์

1848

รถไฟฟ้า Mega Project (PostToday)

คมนาคมเร่งโครงการเมกะโปรเจ็ กต์ ดันรถไฟทางคู่ ระยะ 2 จำนวน 8 โครงการ กว่า 3.9 แสนล้านบาท เข้า ครม.เดือนกุมภาพันธ์นี้ พร้อมชงศูนย์ซ่อมอากาศยานทเข้าบ อร์ดอีอีซี  และเดินหน้ารถไฟไฮสปรีดเทรนกรุง เทพฯ-หัวหิน


นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุม ติดตามความคืบหน้าโครงการลงทุนโ ครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง ว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าโคร งการลงทุนระยะเร่งด่วนปี 2560 จำนวน 36 โครงการ วงเงินลงทุน 895,757.55 ล้านบาท โดยโครงการที่เตรียมเสนอ ครม.ปี 2561 จำนวน 13 โครงการ ประกอบด้วย โครงการรถไฟทางคู่ 8 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 390,435 ล้านบาท คือ รถไฟทางคู่ ระยะ 2 1.ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย 2.ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี 3. ช่วงขอนแก่น-หนองคาย  4.ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี  5.ช่วงสุราษฎร์-หาดใหญ่-สงขลา 6.ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่  7.ช่วงเด่นชัย-เชียงราย-เชียงขอ ง 8.ช่วงบ้านไผ่-นครพนม ซึ่งในส่วนของโครงการรถไฟทางคู่ นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการรถไฟแห่งปร ะเทศไทย (รฟท.) เพิ่มเติมข้อมูล คาดว่าจะเสนอกระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอ ครม.อนุมัติโครงการได้ประมาณ 1-2 เดือนนี้


นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการรถไฟชานเมืองสา ยสีแดงอีก 3 โครงการ ทั้งรถไฟสายสีแดงอ่อน  เส้นทาง ตลิ่งชัน-ศาลายา ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช และรถไฟสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มหาวิทยาลัยธรรมศาสต ร์ ศูนย์รังสิต ขณะนี้อยู่ระหว่างรอความเห็นหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอ ครม. เช่นกัน นอกจากนี้ ในส่วนของโครงการของการทางพิเศษ แห่งประเทศไทย (กทพ.) มี 1 โครงการ คือ โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอพิ จารณาขออนุมัติจากบอร์ด กทพ. และโครงการที่ 13 โครงการรถเมล์ไฟฟ้าและสถานีประจุ ไฟฟ้าขององค์การขนส่งมวลชนกรุ งเทพ (ขสมก.) ขณะนี้อยู่ระหว่างฝ่ายบริหาร ขสมก.จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการขององ ค์การก่อนที่จะเสนอกระทรวงคมนาค ม เพื่อขอเปลี่ยนแปลงการจัดหารถโด ยสารก่อนเสนอ ครม. ต่อไป


นายพีระพล  กล่าวต่อว่า ส่วนโครงการระยะเร่งด่วนปี 2559 ที่ยังคงดำเนินการต่อเนื่องในปี 2561 ประกอบด้วย 1.โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ซึ่งจะสามารถเริ่มประกวดราคาต้น ปี2561 2.โครงการรถไฟฟ้าสีแดงอ่อน-เข้ม รองรับการก่อสร้างรถไฟฟ้าแอร์พอ ร์ตลิ้ง เชื่อมสนามบินดอนเมือง-สุวรรณภู มิ-อู่ตะเภา ซึ่งขณะนี้อยู่ขั้นตอนเตรียมการ เสนอ ครม. นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังเตรียมเสนอข้อมู ลเพิ่มโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้ นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน  มูลค่า 95,000 ล้านบาทเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระ หว่างภาครัฐและเอกชน หรือพีพีพี ต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิสาหกิจ (สคร.)วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ ศูนย์ซ่อมเครื่องบินอู่ตะเภา มูลค่า 11,000 ล้านบาท เข้าบอร์ดคณะกรรมการบริหารการพั ฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวั นออก (อีอีซี) วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561.-สำนักข่าวไทย

ที่มา: TNA และ MCOT   30 มกราคม 2561

ความเห็น :

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ ที่เตรียมประกวดราคางานโยธา ภายในไตรมาส 1 ปีนี้ และโครงการทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง เตรียมประกวดราคาเดือนมกราคม-กุ มภาพันธ์ 2561 เป็นเหมือน catalyst สำหรับการเพิ่ม Backlog ให้กับบริษัทก่อสร้างขนาดใหญ่ ซึ่งเรามองว่าประเด็นค่าแรงที่สู งขึ้นได้ถูก Price in ในราคาหุ้นจากช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาไปส่วนใหญ่แล้ว

Comments